Obsługa prawna wykonawców i inwestycji budowlanych

Każda inwestycja budowlana toczy się jednocześnie w dwóch sferach: na budowie i w biurze – my zajmujemy się tą drugą. Dbamy o to, by należycie zabezpieczyć interesy naszych klientów, zanim rozpocznie się realizacja inwestycji budowlanej, w trakcie jej trwania, a także po zakończeniu. Zespół prawników naszej kancelarii tworzą radcowie prawni i adwokaci posiadający doświadczenie w obsłudze dużych wielomilionowych procesów budowlanych, jak mniejszych inwestycji budowlanych, związanych z budową obiektów kubaturowych jak i liniowych, reprezentując inwestorów, wykonawców i podwykonawców.

OBSŁUGA PRAWNA WYKONAWCÓW I PODWYKONAWCÓW ROBÓT BUDOWLANYCH

Z doświadczenia wiemy, że bardzo często wykonawcy czy podwykonawcy nie dysponują odpowiednim wsparciem prawnym, podczas udziału w procesie budowlanym. Wiąże się to z wieloma negatywnymi konsekwencjami dla wykonawców / podwykonawców w realizacji inwestycji budowlanej. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że często inwestor budowlany ma pozycję dominującą wobec wykonawców i podwykonawców, w procesie budowlanym i w związku z tym możliwości negocjacyjne umowy o roboty budowlane są bardziej ograniczone. Pomimo jednak tego, zazwyczaj jesteśmy w stanie poprawić sytuację prawną wykonawcy / podwykonawcy i co więcej, jesteśmy w stanie wskazać i ocenić ryzyka wynikające z realizacji umowy o roboty budowlane.

Generalnym wykonawcom, a także wykonawcom i podwykonawcom robót budowlanych nasza kancelaria oferuje:

 • Negocjowanie z inwestorem budowlanym / generalnym wykonawcą robót, warunków umowy o roboty budowlane, w taki sposób, aby możliwie jak najlepiej zabezpieczyć interesy wykonawcy / podwykonawcy robót – w szczególności w zakresie zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Ponadto, pomagamy ograniczyć ryzyko związane z nadużywaniem przez inwestora instytucji kar umownych.
 • Ochronę prawną przed bezzasadnym naliczaniem wykonawcy kar umownych przez inwestora lub generalnego wykonawcę, związanych z rzekomymi opóźnieniami w wykonywaniu robót czy ich rzekomymi wadami.
 • Podjęcie odpowiednich działań prawnych związanych z miarkowaniem kar umownych, naliczonych wykonawcy przez inwestora lub generalnego wykonawcę.
 • Tworzenie rozwiązań prawnych w celu eliminacji problemów wykonawcy związanych z niedoszacowaniem kosztów wykonywanych robót budowlanych lub ich zwiększeniem w toku realizacji robót, w ramach zawartej umowy o roboty budowlane.
 • Skuteczne prawnie zgłoszenie wykonawcy / podwykonawcy do inwestora.
 • Dochodzenie od Inwestora budowlanego / generalnego wykonawcy (windykacja) należności z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. W tym zakresie zapewniamy wykonawcom kompleksową obsługę prawną – czyli stałe monitorowanie płatności, dochodzenie zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od inwestora (jako solidarnie odpowiedzialnego za zobowiązania) lub generalnego wykonawcy, w procesach sądowych, a także w drodze postępowań egzekucyjnych.

OBSŁUGA PRAWNA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem budowlanym małego obiektu w postaci domu jednorodzinnego czy dużego obiektu, o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Prawnicy naszej kancelarii pomogą Ci właściwie zabezpieczyć inwestycję budowlaną.

Inwestorom budowlanym nasza kancelaria oferuje:

 • Kompleksowe przygotowanie inwestycji budowlanych – analiza ryzyk, doradztwo prawne przy wyłanianiu wykonawców robót budowlanych, w tym także w ramach postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, w reżimie prawa zamówień publicznych. Ponadto, oferujemy weryfikację ofert wykonawców podmiotu odpowiedzialnego za realizację inwestycji budowlanej.
 • Doradztwo prawne w zakresie wyboru i tworzenia formuły realizacyjnej dla inwestycji budowlanej, w tym w zakresie powoływania spółek celowych.
 • Pomoc prawną w przeprowadzeniu procedur administracyjnych, w szczególności w zakresie uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowalny i udzielającej  pozwolenia na budowę.
 • Sporządzanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, w tym warunków kontraktów opartych na FIDIC. Tworzymy umowy o roboty budowlane, które zabezpieczać będą należycie interesy inwestora budowlanego, odpowiednio dostosowane („skrojone”) do realizowanej inwestycji budowlanej – w szczególności zabezpieczające prawidłowe i terminowe wykonanie robót budowlanych przez wykonawcę.
 • Zabezpieczenie inwestora przed ryzykiem zapłaty wykonawcy podwójnego wynagrodzenia, z uwagi na istniejącą solidarną odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców, za zapłatę wynagrodzenia.
 • Obsługę prawną w toku realizowanej inwestycji, obejmującą wszystkie aspekty prawne związane realizowaniem kontraktów budowlanych. W ramach tych działań zajmujemy się przygotowywaniem projektów umów z podwykonawcami, w tym ogólnych warunków umów, negocjowanie i opracowywanie porozumień, aneksów oraz przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami oraz inwestorem.
 • Monitorowanie należytego wykonywania zobowiązań z umowy o roboty budowlane, w tym w szczególności dbając o prawidłowe dokumentowanie wszelkich nieprawidłowości po stronie wykonawców.
 • Sprawowanie kontroli prawidłowości rozliczeń wykonawców i podwykonawców, w tym także prawidłowości pod katem zgłoszeń podwykonawcy do inwestora.
 • Wsparcie prawne na etapie poodbiorowym zrealizowanej inwestycji budowlanej – naliczanie i dochodzenie (windykacja) należności przysługujących inwestorowi od wykonawców z tytułu niewykonywania zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane, w szczególności z tytułu nieprawidłowego wykonywania robót budowalnych, w tym kar umownych, odszkodowań oraz innych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.
 • Reprezentację inwestora w postępowaniach związanych z realizacją uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych, w tym zastępstwo procesowe w procesach sądowych i arbitrażowych.
Sebastian Spychalski
Wiceprezes Zarządu Nord Security sp. z o.o.

„We współpracy z Kancelarią KSLF cenimy sobie nie tylko doskonałą znajomość przepisów i rozumienie prawa przez Zespół Kancelarii, ale także zrozumienie biznesowego tła naszych przedsięwzięć. Kancelaria oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu obejmujące całokształt zagadnień zarówno prawnych jak i podatkowych tak by osiągnąć maksymalną efektywność celów biznesowych. Od początku współpracy, która trwa już wiele lat możemy liczyć na kreatywność Zespołu Kancelarii, zaangażowanie i co najważniejsze wymierne efekty.”

Michał Strzelczyk
Dyrektor Zarządzający InterRoyal S.A.

„Z pełnym przekonaniem rekomendujemy współpracę z Kancelarią KSLF, wszystkim przedsiębiorcom którzy cenią sobie zaangażowanie i efektywność w obsłudze prawnej. Usługi świadczone przez KSLF mają charakter kompleksowy, uwzględniający potrzeby klienta, w tym specyfikę branży, na każdym etapie współpracy. Kancelarię cechuje nowoczesne podejście do świadczenia usług prawnych, często przy wykorzystaniu niestandardowych narzędzi i metod. Mieliśmy okazję przekonać się o doskonałym przygotowaniu merytorycznym członków zespołu, elastyczności i szybkości w działaniu.”

Mariusz Onichowski
właściciel Quar Studio

„Zespół Kancelarii KSLF doskonale zna i rozumie branżę kreatywną, w której działa nasza firma. Dzięki temu nie musimy tracić czasu na przedstawianie specyfiki realizowanych przez nas projektów, a efekty prac Kancelarii nie raz przeszły nasze oczekiwania i doskonale zabezpieczyły nasze interesy. Z Kancelarią współpracujemy od dłuższego czasu i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę zarówno przy naszych nowych przedsięwzięciach jak i przy realizacji bieżących projektów.”

Maciej Kubuj
współwłaściciel Excellent Q

„Z Kancelarią współpracowaliśmy m.in. podczas renegocjacji Umowy dotyczącej działalności jednego z naszych salonów w galerii handlowej. Dzięki pomocy radcy prawnego Marcina Kapińskiego, udało nam się osiągnąć założone cele, mimo dużego stopnia skomplikowania sprawy. Oprócz wysokiego standardu świadczonych usług bardzo pozytywnie zaskoczyło nas duże rozeznanie w branży w której działamy, dzięki czemu byliśmy spokojni o właściwe zabezpieczenie naszych interesów, a współpraca odbywała się zawsze w bardzo przyjaznej, luźnej atmosferze.”

Arnold Pustkowski
pełnomocnik Actus House Deweloper

„Kancelaria zapewnia nam kompleksową obsługę bieżącej działalności, zarówno w zakresie nowych inwestycji, jak również obsługi posprzedażowej zrealizowanych już obiektów. Współpracowaliśmy już wieloma kancelariami, jednak dopiero KSLF zapewniło nam to, czego oczekiwaliśmy - celowaną pomoc prawną dopasowaną do naszych potrzeb, poczucie odpowiedzialności za powierzone sprawy i pełną dyspozycyjność.

Krzysztof Burdzicki
właściciel KrisTOR

„Jako przedsiębiorca zajmuje się realizowaniem inwestycji liniowych, jestem podwykonawcą największych firm budowlanych w Polsce. Kancelaria zapewnia mi kompleksową obsługę moich interesów, zarówno na etapie negocjacji umów, ich wykonania, jak również późniejszego dochodzenia należności z nich wynikających. Dzięki udanej współpracy i pełnym zaufaniu jakim darzę prawników z KSLF mam wreszcie poczucie, że moje interesy są należycie reprezentowane, a tym samym nie muszę martwić się o problem niezwiązane bezpośrednio z realizowanymi inwestycjami. ”